Unity3D ตอนที่ 6 การปรับกล้อง มุมมองของเกม

Byadmin

Unity3D ตอนที่ 6 การปรับกล้อง มุมมองของเกม

ภาพที่ 6-1 คลิกที่ icon กล้อง
ภาพที่ 6-2 เลือก Move tool แล้วคลิกที่ลูกศรแกนเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง
ภาพที่ 6-3 คลิก Rotation tool แล้วคลิกที่เส้นวงกลมรอบกล้องค้างไว้แล้วลากเพื่อปรับการหมุน
ภาพที่ 6-4 คลิกที่เฟืองแล้วเลือก Reset เพื่อนำกล้องกลับสู่จุดกึ่งกลางของ Scene

About the author

admin administrator