Cocoapods ตอนที่ 2 – การติดตั้ง cocoapods

Byadmin

Cocoapods ตอนที่ 2 – การติดตั้ง cocoapods

Cocoapods จะต้องถูกติดตั้งลงในเครื่องก่อน เพื่อใช้ดึง Library เข้ามาใช้ในโปรเจ็ค โดยการติดตั้งจะทำครั้งแรกครั้งเดียว

ขั้นตอนในการติดตั้ง

  1. เปิด Terminal แล้วพิมพ์ sudo gem install cocoapods (เวลาพิมพ์ระวังพิมพ์ผิดนะครับ cocopod, coacopods, cocopods ตัว a จริงๆ ต้องเป็น cocoapods)

sudo gem install cocoapods

ภาพที่ 1 เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้ง coacopods
ภาพที่ 1 เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้ง coacopods

2. ระให้ระบบทำการ install จากนั้นระบบจะแสดงข้อความว่า install เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 2 cocoapods ถูกติดตั้งในเครื่อง

3. Set up Pod โดยพิมพ์ pod setup –verbose

pod setup –verbose

ภาพที่ 3 set up pod
ภาพที่ 3 set up pod

จากนั้นรอให้ระบบทำการ setup จนเสร็จ อาจจะใช้เวลาบ้างแล้วแต่ความเร็วของอินเตอร์เน็ต เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรม pod ก็พร้อมที่จะใช้งานในการดึง library เข้ามาในโปรเจ็คแล้วครับ

About the author

admin administrator